Política de Cookies

1. DADES IDENTIFICATIVES

En compliment de l’article 10 de la Llei 34/2002, de l’11 de juliol, de serveis de la Societat de la Informació i Comerç Electrònic (LSSICE) relatiu al deure informació, s’exposen a continuació les dades següents:

Denominació: RAIMON MIRANDA I GRIMÓ

Domicili: C/ Maresme, 33 casa A-13 – Pineda de Mar – 08397

Correu electrònic: info@montpalaufilms.com

Telèfon: (+34) 600 776 199

 

 

2. POLÍTICA DE PRIVACITAT

D’acord amb el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell (Reglament General de Protecció de Dades, d’ara endavant RGPD) i pel Reial Decret-llei 5/2018, del 27 de juliol, de mesures urgents per a la adaptació del dret espanyol a la normativa de la Unió Europea en matèria de protecció de dades, que deroga els arts. 40, 43, 44, 45, 47, 48 i 49 de la Llei Orgànica 15/1999 de 13 de desembre de Protecció de Dades de Caràcter Personal, aquesta seu electrònica es compromet al compliment de la seva obligació de secret respecte a les dades de caràcter personal i al deure de tractar-los amb confidencialitat. A aquests efectes, adoptarà les mesures necessàries per evitar-ne l’alteració, la pèrdua, el tractament o l’accés no autoritzat. Aquesta entitat ha establert tots els mitjans tècnics al seu abast per evitar la pèrdua, el mal ús, l’alteració, l’accés no autoritzat i el robatori de les dades facilitades pels usuaris.

Per part del ciutadà, la visita es fa de manera anònima.

Els ciutadans només hauran de proporcionar les dades personals imprescindibles per poder accedir a aquells serveis de la web que disposin de gestió o tràmit específic per a la prestació del servei sol·licitat.

Aquestes dades s’incorporaran a les activitats de tractament corresponents que realitza aquesta seu electrònica segons l’article 30 del RGPD i seran tractades amb la finalitat específica de cada tractament de conformitat amb la regulació establerta pel RGPD i altres disposicions d’aplicació.

La legitimació del tractament pot basar-se en el consentiment de les persones interessades i/o el compliment d’una obligació legal i/o el compliment d’una missió realitzada en interès públic i/o la protecció d’interessos vitals i/o l’execució d’un contracte, segons estableix el RGPD a l’article 6.

El termini de conservació de les dades dependrà del que especifica cada tractament de dades personals. Això no obstant, en les quals sigui procedent serà aplicable el que disposa la normativa d’arxius i documentació.

Les dades demanades únicament seran objecte de cessió, si escau, amb el consentiment previ de la persona interessada o d’acord amb el que preveu la legislació esmentada, o en cas de supòsit legal.

Les persones les dades personals de les quals siguin tractades per aquesta entitat podran exercir els drets d’accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament i portabilitat, així com a oposar-se a la presa de decisions individuals automatitzades, inclosa l’elaboració de perfils, quan escaigui, en la forma prevista a l’RGPD davant la unitat responsable del fitxer, a través del formulari de la seu electrònica o mitjançant una sol·licitud adreçada a aquesta entitat.

 

 

3. PROPIETAT INTEL·LECTUAL I INDUSTRIAL

El disseny de la Pàgina Web, el seu codi font, tots els seus continguts i altres signes distintius que hi apareixen, entenent per aquests, i sense que aquesta enumeració tingui caràcter limitatiu, els textos, fotografies, il·lustracions, gràfics, programari, bases de dades, dissenys gràfics, continguts audiovisuals i sonors, així com els noms, els logos i les marques accessibles a través d’aquesta Seu pertanyen a aquesta Entitat i estan protegits pels corresponents drets de propietat intel·lectual i industrial.

En virtut del que disposen els articles 8 i 32.1, paràgraf segon, de la Llei de propietat intel·lectual, queden expressament prohibides la reproducció, la distribució i la comunicació pública, inclosa la seva modalitat de posada a disposició, de la totalitat o part dels continguts d’aquesta pàgina web, amb finalitat comercial, en qualsevol suport i per qualsevol mitjà tècnic, sense l’autorització d’aquesta entitat.

L’usuari es compromet a respectar els drets de propietat intel·lectual i industrial titularitat d’aquesta entitat. Podreu visualitzar els elements de la Seu Electrònica i fins i tot imprimir-los, copiar-los i emmagatzemar-los al disc dur del vostre ordinador o en qualsevol altre suport físic sempre que sigui, única i exclusivament, per al seu ús personal i privat. L’usuari haurà d’abstenir-se de suprimir, alterar, eludir o manipular qualsevol dispositiu de protecció o sistema de seguretat que estigués instal·lat a la pàgina web.

 

 

4. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I RESPONSABILITAT

Aquesta Entitat no es fa responsable, en cap cas, dels danys i perjudicis de qualsevol naturalesa que poguessin ocasionar, a títol enunciatiu: errors o omissions en els continguts, manca de disponibilitat de la Seu Electrònica o la transmissió de virus o programes maliciosos o lesius en els continguts, malgrat haver adoptat totes les mesures tecnològiques necessàries per evitar-ho.

 

 

5. MODIFICACIONS

Aquesta Entitat es reserva el dret d’efectuar sense previ avís les modificacions que consideri oportunes a la pàgina web, podent canviar, suprimir o afegir tant els continguts i serveis que es prestin a través d’aquesta com la forma en què aquests apareguin presentats o localitzats a la pàgina web.

 

 

6. ENLLAÇOS

En cas que la pàgina web habiliti enllaços o hipervincles cap a altres llocs d’Internet, aquesta entitat no exercirà cap tipus de control sobre aquests llocs i continguts. En cap cas aquesta entitat assumirà cap responsabilitat pels continguts d’algun enllaç pertanyent a un lloc web aliè, ni garantirà la disponibilitat tècnica, qualitat, fiabilitat, exactitud, amplitud, veracitat, validesa i constitucionalitat de qualsevol material o informació continguda en cap d’aquests. hipervincles o altres llocs d’Internet. Igualment, la inclusió d’aquestes connexions externes no implicarà cap mena d’associació, fusió o participació amb les entitats connectades.

Portal de transparència

A través de la informació publicada al portal de transparència, aquesta entitat atén de forma periòdica i actualitzada el principi de publicitat activa establert per la Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern, amb els mecanismes adequats per facilitar l’accessibilitat, la interoperabilitat, la qualitat i la reutilització de la informació, així com la identificació i la localització.