MOSSEGADA de POESIA FÍLMICA

Teresa Màrquez, periodista del diari El Punt Avui, fa una reflexió poètica sobre el conte gòtic: EN LA NIT FOSCA, en la revista La República.

RAIMON MIRANDA

“Hem volgut treballar un plantejament semblant al que pateix el personatge de ‘La metamorfosi’ de Kafka”

Un llarg pla seqüència de 104 minuts en blanc i negre i en català és l’arris­cada i ambi­ci­osa pro­posta que el direc­tor de cinema pine­denc Rai­mon Miranda ha pre­sen­tat a con­curs al Fes­ti­val de Cinema Fantàstic de Sit­ges. Jun­ta­ment amb la seva mà dreta, Marta For­ni­e­les, i amb el càmera Marçal Mora, Miranda s’estrena en el món de la ficció després d’haver apro­fun­dit en el docu­men­tal a través de la pro­duc­tora Mont­pa­lau Films i de rebre el desem­bre de l’any pas­sat el pri­mer premi del con­curs d’Òmnium Cul­tu­ral, #Lli­ber­tatCàmera­Acció’!, amb un tre­ball sobre la repressió a Cata­lu­nya. En la nit fosca és la història d’un home a qui mos­sega una jove vam­pir i de com interac­tua amb un seguit de gent a qui es va tro­bant durant la seva trans­for­mació”, explica Miranda. El direc­tor insis­teix que la intro­ducció d’un ele­ment fantàstic “és només el fil con­duc­tor, l’excusa, per tras­lla­dar a l’espec­ta­dor les grans pre­gun­tes que tots ens fem sobre els temes de sem­pre, com l’amor, la mort, l’amis­tat, la vida…”

Un dels prin­ci­pals al·lici­ents de la cinta és poder comp­tar amb l’actor Ber­nat Costa. Aquest gironí es va donar a conèixer en el món de l’espec­ta­cle com el doble català ofi­cial de Johnny Deep. “Ha fet un tre­ball excep­ci­o­nal i s’ha impli­cat des del pri­mer moment en un pro­jecte que ha exi­git jor­na­des de rodatge mara­to­ni­a­nes per enlles­tir-lo a temps”, comenta Miranda, que també és el res­pon­sa­ble del guió. La resta de l’elenc del film l’inte­gren una vin­tena de per­so­nes, la gran majo­ria del mateix muni­cipi de Pineda de Mar, que es con­ver­teix també en l’esce­nari de la història.

L’evo­lució del pro­ta­go­nista cap al seu final més fosc per­met al direc­tor retra­tar sense fil­tres el gar­buix emo­ci­o­nal “que pateix algú que no sap què li passa, però que sap del cert que està entrant en un car­reró sense sor­tida”. “Hem vol­gut tre­ba­llar un plan­te­ja­ment sem­blant al que pateix el per­so­natge de La meta­mor­fosi de Kafka, la seva incom­prensió davant una rea­li­tat que el supera i l’angoixa fins al punt de tras­bal­sar-lo i anul·lar-lo”, argu­menta el direc­tor. De fet, En la nit fosca s’omple d’un llen­guatge metafòric en què la sim­bo­lo­gia i el doble sen­tit de les imat­ges s’ali­nea en importància amb la història. “Crec que hem acon­se­guit que s’enten­gui el mis­satge poètic, perquè fins i tot ens hem permès la llicència d’incloure lle­tres de Màrius Tor­res i d’un poeta anglès del segle XVII, John Donne, obses­si­o­nat amb la mort igual que el nos­tre actor”, pre­cisa.

Aquesta revisió del clàssic duel entre la vida i la mort compta també amb una banda sonora ori­gi­nal del músic Jordi López Mata­mala, cone­gut com Qmba, que ha col·labo­rat prèvia­ment amb altres pro­duc­ci­ons de Mont­pa­lau Films, com els curt­me­trat­ges Major 57 i Coro­mi­nes. “Vam recórrer a un pro­fes­si­o­nal cone­gut i de solvència con­tras­tada que ha sabut enten­dre el que volíem”, cons­tata.

Amb un rodatge resolt en un temps rècord i amb l’espe­rança que el film superi la pre­se­lecció, Rai­mon Miranda avança que el cuquet de la ficció li ha arri­bat per que­dar-se. “Guardo al calaix altres guions que espe­ren el seu moment i que con­fio que no tri­guin gaire”, asse­nyala. Com a colofó a l’aven­tura fantàstica, la imatge pro­mo­ci­o­nal d’En la nit fosca compta amb una frase, com no podia ser d’una altra manera, d’un dels pares dels relats de ciència-ficció, Love­craft: “L’emoció humana més antiga i pode­rosa és la por. I la por més antiga i pode­rosa és la por a allò que és des­co­ne­gut.”

TERESA MÁRQUEZ

mtmar­quez@​lrp.​cat